Pravidlá adopcie - Útulok NÁDEJ

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pravidlá adopcie

.
Adopčné poplatky:

Každý psík odchádza z útulku na adopciu:
- odčervený
- odblšený
- zaočkovaný proti 5-tim infekčným chorobám
- zaočkovaný proti besnote,
- začipovaný
- má pas
Toto všetko spolu stojí 70 eur.
Za sterilizáciu (kastraciu), sa plati symbolických 30 eur.

Každý záujemca o adopciu psíka je vopred oboznámený so zdravotným stavom ním adoptovaného psíka.
Pravidlá adopcie útulku "NÁDEJ"
Adopcii predchádza návšteva v rodine, kde by mal byť psík adoptovaný. V  prípade, že o psíka má záujem viac rodín, vyberá sa rodina, ktorá môže  psíkovi poskytnúť najlepšie podmienky pre plnohodnotný život.

*******

1. OZNAČENIE - Každý psík adoptovaný z útulku je čipovaný. Čip je neprenosný a nezameniteľný. V prípade, že sa Vám psík stratí, podľa čipu môže psíka identifikovať a nájsť osvojiteľa (ďalej len majiteľa) každý veterinár, mestská polícia i útulok, ktorý vlastní čítačku čipov. Číslo čipu sa nachádza aj v pase, ktorý obdržíte pri adopcii psíka z útulku. Pas Vám umožňuje vziať si psíka so sebou aj do zahraničia, napr. na dovolenku.

2.
AKLIMATIZÁCIA - počas prvých 6 mesiacov aklimatizácie na nové podmienky, na nové prostredie (a ak to vyžaduje povaha psíka i dlhšie), je zakázaný voľný pohyb psíka bez vodítka mimo uzavretého priestoru (dvor, záhrada), kde stav oplotenia zabraňuje únik psíka. Najvhodnejší deň na adopciu je piatok poobede, nakoľko je veľmi potrebné, aby ste aspoň nasledujúce dva dni boli doma so psíkom, aby si zvykol na Vás a na nové prostredie.

3.
UBYTOVANIE psíka - PES NIE JE VEC, je to živá, cítiaca bytosť, ktorá prežíva všetky emócie ako človek!
Pes nesmie byť chovaný v pivnici, na povale, na balkóne, v garáži, v klietke, chlieve, šope a iných uzavretých drevených alebo plechových priestoroch. Pes nesmie byť držaný v žiadnom prípade na reťazi a ani v koterci! Pes  nie je vec, a preto musí mať voľnosť pohybu na dvore, v záhrade a tiež  dostatok aktívneho pohybu na prechádzkach.  To znamená, že v čase  adopcie musí mať majiteľ dobrý plot na svojom pozemku.Pokiaľ má byť psík  na dvore, musí mať na zimu búdu zateplenú zo všetkých 6-tich strán,  tzn. aj podlahu a strechu.

4. STAROSTLIVOSŤ - Psíkovi bude denne poskytnutá kvalitná potrava v dostatočnom množstve, t.j.:
  
   - šteniatko do 6 mesiacov 3x denne,
   - šteniatko od 6 mesiacov do 1 roka 2x denne,
   - dospelý psík od 1 roka 1x denne.
     Seniori od 7 rokov majú špeciálne granule.

Za kvalitnú stravu sa nepovažujú kosti ani chlieb či pečivo rozmočené vo vode! Pod kvalitnou stravou sa rozumejú kvalitné granule zakúpené len v predajniach s chovateľskými potrebami, alebo u veterinárov (nie v obchodných centrách a  marketoch). Ak sa rozhodnete pre domácu varenú stravu, tak je vhodná ryža, alebo cestovina s mäsom (nie kože!). Tiež je vhodné občas stravu obohatiť tvarohom, 1x týždenne surovým vajíčkom, nastrúhaným jablkom, do jedla primiešať kúsok hlávkového šalátu, ľadového šalátu, nastrúhanú mrkvičku, pár kvapiek olivového oleja. K varenej strave je vhodné podávať i multivitamíny a minerály v tabletkách, ktoré dostanete kúpiť vo veterinárnych ambulanciách. Psík musí mať taktiež 24 hodín prístup k čistej pitnej vode.
Psík ide z útulku kompletne zaočkovaný. Vašou povinnosťou je pokračovať 1x ročne v tomto očkovaní proti besnote i infekčným chorobám. Tiež je pre zdravie psíka nevyhnutné pravidelné odčervovanie a odblšovanie, hlavne ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti. Odčervovadlá i odblšovadlá vám predajú, úmerne k váhe psíka, v každej veterinárnej ambulancii i lekárni.

5. PROSTREDIE - Nikdy nedávajte nového psíka do starej búdy, pokiaľ predošlý psík nebol pravidelne odčervovaný, odblšovaný, kúpaný, česaný!

Je viac ako isté, že Váš nový psík dostane nejakú kožnú chorobu. V prípade svrbivého kožného ochorenia, vypadávania srsti, čo najskôr vyhľadajte veterinárneho  lekára. Taktiež nedávajte psíka do búdy, v ktorej vám uhynul predošlý z neznámej príčiny. Psík sa nebude dobre cítiť ani v novej búde, v ktorej cítiť rôzne chemické nátery, farby, laky, moridlá. Dodržiavajte  čistotu misiek  na jedlo a vodu, čistotu  psieho lôžka, koterca, výbehu. Psík chovaný  vonku musí mať k dispozícii stály prístup k prístrešku, búde zodpovedajúcej jeho veľkosti, dostatočne izolovanej od chladu i vlhkosti zo všetkých strán i zo spodu. Krátkosrstému psíkovi musí byť v zimnom období umožnený prístup do vykurovaného prístrešku (bytu). Psík musí mať v letnom období stále k dispozícii možnosť skryť sa pred slnkom na zatienenom mieste. Búda alebo iný uzavretý prístrešok na slnku je absolútne nevhodný!  

Psík v byte bude mať k dispozícii lôžko (pelech), na pokojnom mieste mimo prievanu, nie v tesnej blízkosti vykurovacích telies.


6
. STRATA alebo ÚHYN - je potrebné ihneď oznámiť útulku. Psík nemôže byť ďalej ani predaný, alebo darovaný bez predchádzajúceho oznámenia tejto skutočnosti nášmu útulku.

7.
ROZMNOŽOVANIE - fenky idú z útulku prevažne všetky sterilizované. Ak sa to z nejakého dôvodu nestihlo, nový majiteľ je povinný si dať fenku sterilizovať (po dohovore vopred) na náklady útulku u nášho zmluvného veterinára. Psíkovia nemôžu byť zapojení do reprodukčného procesu, t.j. psík sa nesmie použiť na nakrývanie. Zabránite tomu kvalitným, nepoškodeným a dostatočne vysokým plotom.

8.
VÝCVIK - Výcvik psíka sa môže realizovať len humánnymi metódami uvedenými v literatúre, alebo pod dohľadom odborníka. V prípade záujmu poskytneme informáciu. S výcvikom psíka je vhodné začať až po uplynutí aklimatizačného obdobia a v každom prípade zvážiť vek (najskôr v 7.mesiaci) a zdravotný stav psíka.

9.
VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ - Psíka uviazaného alebo pusteného na voľno nenechávajte na verejných priestranstvách (pred obchodmi) bez dozoru. Môže tam byť ohrozený (vyprovokovaný) človekom, zvieraťom, vystavený riziku odcudzenia, ale môže aj sám spôsobiť úraz človeku, či inému zvieraťu.
V prípade venčenia psíka na verejných priestranstvách nezabudnite so sebou nosiť mikrotenové vrecká na psie výkaly, ktoré ste povinný po svojom psíkovi pozbierať. Nepúšťajte psíka do priestorov detských ihrísk a pieskovísk.

10.
LIEČEBNÉ NÁKLADY - Psík odchádza do Vašej opatery zdravý, resp. má zdravotný stav úmerný  veku zvieraťa. O všetkých chronických (trvalých) ochoreniach, ktoré boli psíkovi zistené počas pobytu v útulku, je nový majiteľ informovaný. Preto je len na Vás, aby ste sa slobodne rozhodli, či si vybraného psíka i napriek prípadnému chronickému ochoreniu adoptujete. Majiteľ dňom prevzatia psíka z útulku preberá na seba zodpovednosť za financovanie všetkých nasledujúcich veterinárnych nákladov.

11.
VRÁTENIE psíka - Majiteľ môže psíka vrátiť späť do útulku do dvoch týždňov od adopcie po zdôvodnení, prečo si ho nemôže ponechať. Psík bude prijatý hneď, ako bude pre neho volné miesto v útulku a zároveň bude majiteľovi vrátený adopčný poplatok. Po dvoch týždňoch môže útulok prijať psíka späť len zo závažných dôvodov, ale adopčný poplatok majiteľovi už nebude vrátený!

12. ZANEDBANIE STAROSTLIVOSTI A VYHODENIE sa považuje za trestný čin, za ktorý bude majiteľ trestne stíhaný. Majiteľ je vyrozumený, že pri chove zvieraťa je povinný dodržiavať zákon Ministerstva pôdohospodárstva č.39/2007 § 22 O chove a držaní spoločenských zvierat,  zákon č.115/95 § 35 O ochrane spoločenských zvierat, ako i platné VZN obce či mesta, v ktorom sa majiteľ so psíkom nachádza.
Podpísaním adopčnej listiny sa osvojiteľ nestáva vlastníkom psíka, ale jeho chovateľom. Psík je v súlade s § 135 Obč.zákonníka umiestnený u majiteľa po dobu jedného roka. Až po jeho uplynutí sa osvojiteľ stáva automaticky majiteľom psíka.


 13. OSVOJITEĽ (majiteľ) sa zaväzuje :

- bezvýhradne dodržiavať Princípy starostlivosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Adopčného protokolu.
- preberá na seba plnú zodpovednosť súvisiacu s chovom a opaterou psíka, rovnako za škody ním spôsobené i hradenie veterinárnych nákladov po adopcii
- zaväzuje sa, že psíkovi zabezpečí podmienky zodpovedajúce jeho prirodzeným fyziologickým a etiologickým potrebám, dostatok pohybu, stravu a láskavé zaobchádzanie za každých okolností
- súhlasí, že zástupca útulku bude oprávnený vstúpiť na jeho súkromný pozemok za účelom kontroly. Ak spozoruje závažné porušenie princípov starostlivosti, môže psíka okamžite odobrať a to aj vtedy, ak v čase návštevy nie je možné nadviazať kontakt s osvojiteľom. Súhlas k tomu dáva aj svojím podpisom do adopčnej knihy v útulku.
- osvojiteľ súhlasí so zaplatením a náhradou všetkých potrebných poplatkov a súdnych nákladov spôsobených s presadzovaním, uplatňovaním, vymáhaním naplnenia znenia a podmienok tejto zmluvy.
- pri adopcii zaplatí osvojiteľ  útulku poplatok, ktorý zahŕňa sumu za očkovania proti besnote, infekčným chorobám, odblšenie, odčervenie, čip, pas, príp.sterilizáciu, kastráciu, o čom dostane prijmový pokladničný doklad.
- osvojiteľ súhlasí s tým, ze pošle cca raz za pol roka na útulkovú, mailovú príp.FB adresu fotky psíka s kratučkou správou,  ako sa psíkovi darí v novej rodine. V prípade, že nevlastní internet, aspon telefonicky poinformuje vedúcu, ako sa psíkovi dari.

Tieto pravidlá adopcie nadobúdajú platnosť po podpísaní Adopčného protokolu v útulkovej knihe zástupcom útulku a osvojiteľom (majiteľom), ktoré archivuje útulok "NÁDEJ".

KONTAKT : Telefón: 0907 594 664,  0944 250 565
                email: utuloknm@gmail.com  
                web: utuloknm.szm.sk

Veterinári:
MVDr. Čičalová (www.vetpark.sk) - 0907 719 048, 032 7711803 (po dohode príde aj do domácnosti)
MVDr. Ruttkay(www.royalvet.sk) - 0904 913 269
MVDr. Kičinko (nonstop)- 0905 349 151, 0910 359 626
MVDr.Krajčovičová - 0910 395 798
MVDr.Ruttkay TT ( špecializácia - srdcové choroby) 0904913269
MVDr. Radošovská TT (špecializácia -  kožné choroby) - 0904913269
MVDr. Paluš TN (špecializácia - neurológ) - 0948726096

Hotelové a výcvikové služby:

Černý V. (Stará Turá) - 0905 380 042, 0908 247 422
Odčervujte a odblšujte psíka pravidelne

Minimálne každé štyri mesiace je nutné Vášho psíka odčerviť. Vyhnete sa tak vážnym zdravotným problémom psíka a prenosu črevných parazitov na deti.
Dôležité termíny očkovania psov


6.-7. týždeň - psinka, parvoviróza, infekčný zápal pečene, kotercový kašeľ

9.-10. týždeň - psinka, parvoviróza, infekčný zápal pečene, leptospiróza, kotercový kašeľ

12.-13. týždeň - psinka, parvoviróza, infekčný zápal pečene, leptospiróza, kotercový kašeľ, besnota

15.-16. týždeň - parvoviróza (len niektoré plemená)

po 1 roku - psinka, parvoviróza, inf. zápal pečene, leptospiróza, kotercový kašeľ, besnota  (besnota sa pravidelne opakuje)
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky Free counters! TOPlist